درباره دانشکده

درباره دانشکده

دانشکده علوم پایه اولین دانشکده مصوب واحد اراک میباشد که در سال ۱۳۷۱ با تک رشته شیمی کاربردی و حدود۸۰ دانشجو و همچنین ارائه دروس پایه به سایر دانشکده ها به ریاست خانم هیرادفر شروع به کار کرد ، این دانشکده در سال ۱۳۷۶ به ریاست آقای دکتر عباس مختاری با دانشکده فنی تحت عنوان" دانشکده علوم و مهندسی" ادغام گردید . در سال ۱۳۷۹ بعلت افزایش رشته دانشکده علوم و مهندسی به سه دانشکده علوم و فنی و کشاورزی تفیکیک  و در سال ۱۳۸۰ و انتقال دانشکده علوم  به شهر صنعتی  با رشته های کارشناسی فیزیک ، شیمی کاربردی، شیمی محض ، زیست شناسی، ریاضی کاربردی و آمار اولین دانشکده دانشگاه بود که مصوب شد. از سال ۱۳۸۱ دانشکده با ریاست آقایان دکتر علی منصوری ، دکتر محمد ظاهری ، دکتر علی نیازی ، دکتر علی فرقانیها ، دکتر علی منصوری ، دکتر علی فرقانیها و هم اینک خانم دکتر اعظم مرجانی فعالیت داشته است.

در حال حاضر دانشکده علوم پایه با حدود 900 نفر دانشجو در مقطع  کارشناسی دارای  رشته  فیزیک گرایش های کاربردی و هسته ای وحالت جامد و اتمی، رشته  شیمی گرایش های محض و کاربردی، رشته زیست شناسی گرایش های  میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی و گیاهی و در مقطع کارشناسی ارشد رشته شیمی گرایش های شیمی کاربردی، شیمی  آلی،  شیمی تجزیه، شیمی فیزیک و رشته ریاضی گرایش های آنالیز عددی و تحقیق در عملیات و رشته  آموزش ریاضی و رشته آمار و علوم اجتماعی و اقتصادی و در مقطع دکتری تخصصی رشته زیست شناسی گرایش میکروبیولوژی و همچنین رشته شیمی گرایش های شیمی کاربردی، شیمی تجزیه، شیمی فیزیک، شیمی آلی و شیمی معدنی در حال فعالیت است.

 

 

ریاست دانشکده
نام و نام خانوادگی : دکتر اعظم مرجانی
رشته تحصیلی : شیمی کاربردی
مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه : دانشیار