صورتجلسه ۶۹ مورخ ۹۵/۰۳/۱۰

صورتجلسه شصت نهمین شورای پژوهشی دانشکده علوم پایه

روز و تاریخ تشکیل جلسه : دوشنبه ۹۵/۳/۱۰    

حاضرین در جلسه :

- جناب آقای استاد علی منصوری              رئیس محترم دانشکده

- جناب آقای دکتر عباس مختاری              مدیر محترم گروه فیزیک 

- جناب آقای دکتر حمیدرضا مهاجرانی       مدیر محترم تحصیلات تکمیلی گروه زیست شناسی 

 - جناب آقای دکتر ابوالفضل سعیدی فر     مدیر محترم گروه ریاضی و آمار

- جناب آقای دکتر مجید رمضانی               مدیر محترم گروه شیمی    

- جناب آقای دکتر شجاعی سعدی            مدیر محترم گروه زیست شناسی

- جناب آقای مهندس رضا خداقلی            مسئول محترم انجمن های علمی دانشگاه

- جناب آقای حامد مهاجرانی                    رئیس محترم اداره آموزشی،پژوهش و فناوری دانشکده

 

  • برنامه های ذیل از انجمن ها در شورای پژوهشی دانشکده تصویب گردید:

ردیف

انجمن

شرح برنامه

اساتید

1

زیست

طرح پژوهشی با عنوان اثر باسیلوس سوبتیلیس بر تغییر سطح سرمی آنزیم GGT ناشی از استامینوفن بر موش صحرایی نژاد ویستار

خانم دکتر پزوانه جعفری

2

زیست

طرح پژوهشی با عنوان اثر پروویتا بر تغییر سطح سرمی آنزیم SOD ناشی از استامینوفن بر موش صحرایی نژاد ویستار

         خانم دکتر ندا اکبری

3

زیست

اثرپروبیوتیک باسیلوس سابتیلیس بریادگیری احترازی غیرفعال درمدل تشنج صرعی ناشی ازPTZ درموش صحرایی نر نژاد ویستار

آقای دکترسعیدطهماسبی

4

زیست

اثرپروبیوتیک بومی ایران برتغییرسطح سرمی آنزیم‌های کبدی ناشی ازکره مارگارین درموش صحرایی نر نژاد ویستار

    خانم دکتر پزوانه جعفری

5

زیست

اثر پروبیوتیک سویه باسیلوس سوبتیلیس بریادگیری فضایی درمدل تشنج صرعی ناشی ازPTZ درموش صحرایی نر نژاد ویستار

   آقای دکترسعیدطهماسبی

6

زیست

اثرپروبیوتیک سویه باسیلوس سوبتیلیس برتغییرسطح سرمی آنزیم‌های کبدی ناشی ازکره مارگارین درموش صحرایی نرنژاد ویستار

    آقای دکتر حمیدرضا مهاجرانی

 

 

  • مقرر شد منبعد دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم پایه برای تایید پروپوزال پیشنهادی پایان نامه خود علاوه بر ارائه پرینت آن، یک نسخه سی دی فایل ورد نیز جهت تایید شورای دانشکده به گروه آموزشی مربوطه  تحویل دهند.

 

پروپوزال‌ تأیید شده رشته شیمی تجزیه و آلی  

مقطع دکتری در شورای پژوهشی مورخ 10/03/95

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

رشته و گرایش

موضوع پایان‌نامه /رساله

استاد راهنما

استاد مشاور

نظر شورا

1

سیده فاطمه موسوی

دکتری شیمی تجزیه

ساخت حسگرهای الکتروشیمیایی بر مبنای پتانسیومتری و ولتامتری جهت اندازه گیری تعدادی از اسیدهای امینه

1-دکتر محمد علیمرادی

2-دکتر عباس شیرمردی

1-دکتر ولی زارع شاه آبادی

 

تأیید

2

زهرا تمیجی

دکتری شیمی تجزیه

1-استفاده از روشهای میکرواستخراج به همراه اسپکتروفلوئورومتری در اندازه گیری داروها با استفاده از روش های کمومتریکس

2-استفاده از روش مدل سازی مولکولی در توسعه طراحی فاکتورهای مولکولی مورد استفاده در تکنولوژی تصویر برداری پزشکی 

1-دکتر علی نیازی

 

1-دکترمریم صلاحی نژاد

2-محمد رضا خوشایند

 

تأیید

3

الهه فرامرزی

دکتری شیمی آلی

بررسی اثرات آنومری اگزو و اندو ، اثرات الکترواستاتیک و دافعه پائولی در ارتباطات آنومری 2 و 3-دی هالو-1 و 4-دی اکسان و آنالوگ های حاوی اتم های گوگرد و سلنیم

1-دکتر داود نوری شرق

1-هوشنگ اتابکی

2-حوریه یحیایی

تأیید

4

سعیده قربانی نژاد زردایی

دکتری شیمی آلی

بررسی عوامل موثر بر میزان هماهنگی واکنش های تفکیک حرارتی تری آلکیل بوران ها و آنالوگ های حاوی آلومینیم ، گالیم ، ایندیم

1-دکتر داود نوری شرق

1-هوشنگ اتابکی

2-حوریه یحیایی

تأیید

 

 

پروپوزال‌ تأیید شده رشته شیمی فیزیک

مقطع دکتری در شورای پژوهشی مورخ 10/03/95

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

رشته و گرایش

موضوع پایان‌نامه /رساله

استاد راهنما

استاد مشاور

نظر شورا

1

غلامرضا قانع شلمانی 

دکتری شیمی فیزیک

مطالعه آروماتیسیته 2،4،6-تری فلوئور-6،4،2،5،3،1-تری آزا تری بورینان،1،3،5-تری فلوئور-6،4،2،5،3،1-تری آزا تری بورینان و دیگر آنالوگها شامل فسفر ، ارسنیک ،آلومینیم ، گالیم ، ایندیم، کلر ، بروم ، ید .

1-دکتر داود نوری شرق

 

1-دکترهوشنگ اتابکی

2- دکتر سیده نگار موسوی

 

تأیید

2

ملیحه سادات فرامرزی

دکتری شیمی فیزیک

بررسی نقش اثرات استریو الکترونی (اثرات آنومری هایپر کانجو گاتیو و مدل الکترو استاتیک) بر خواص ساختاری و انرژتیکی 2،3-دی هالو پیپرازین-1،4-دی ایوم و 2،5-دی هالو پیپرازین-4 ، 1-دی ایوم با استفاده از حذف عناصر غیر قطری از دترمینان سکولار

1-دکتر داود نوری شرق

 

1-دکترهوشنگ اتابکی

2-دکتر حوریه یحیایی

 

تأیید

3

کریم حاجی حسین زاده

دکتری شیمی فیزیک

بررسی کمی حضور یا عدم حضور اثرات آنومری هایپر کانجو گاتیو در دترمینان های فاک بر خواص ساختاری و صورتبندی 2و4و6 تری هالو-1 و 3 و 5 تری اکسان، تری تیسان، تری سلنان

1-دکتر داود نوری شرق

 

1-دکترهوشنگ اتابکی

2- دکتر سیده نگار موسوی

 

تأیید

4

هنگامه فلاح

دکتری شیمی فیزیک

بررسی سهم عوامل موثر بر خواص ساختاری و صورتبندی وینیل آزیدها ، وینیل ایزوسیانات ها و مشتقات هالوژن داار آنها با استفاده از روش های محاسبات مکانیک کوانتومی آغازین

1-دکتر داود نوری شرق

 

1- دکتر فاطمه شفیعی 2- دکترهوشنگ اتابکی

 

 

تأیید

5

فاطمه فلاح ایری سفلی

دکتری شیمی فیزیک

مطالعات اثرات استریو الکترونی بر سطوح انرژی پتانسیلی تبدیل متقابل فرم های سیس و ترانس هالو متیل فرمات ها ، هالو متیل تیو فرمات ها،هالو متیل سلنو فرمات ها با استفاده از روشهای محاسبات مکانیک کوانتومی آغازین

1-دکتر داود نوری شرق

 

1-دکترهوشنگ اتابکی

2- دکتر هادی شفیعی

 

تأیید

6

مریم فرتاش

دکتری شیمی فیزیک

بررسی عوامل موثر بر میزان هماهنگی واکنش های حذف هیدروژن هالیدها از آلکیل هالیدهای نوع اول و دوم و سوم با استفاده از روش های محاسبات مکانیک کوانتمی آغازین

1-دکتر داود نوری شرق

 

1-دکترهوشنگ اتابکی

2- دکتر سیده نگار موسوی

 

تأیید

7

سحر رضایی

دکتری شیمی فیزیک

بررسی عوامل موثر بر واکنش های گوناگون تجزیه حرارتی هالو اتیل فرمات و آنالوگ های حاوی اتم های گوگرد و سلنیم با استفاده از روش های محاسباتی مکانیک کوانتومی آغازین

1-دکتر داود نوری شرق

 

1- دکتر سیده نگار موسوی

2- دکتر مجید رمضانی

 

تأیید

 

 

پروپوزال‌ تأیید شده رشته زیست شناسی

مقطع دکتری در شورای پژوهشی مورخ 10/03/95

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

رشته و گرایش

موضوع پایان‌نامه /رساله

استاد راهنما

استاد مشاور

نظر شورا

1

سهیلا صرامی

دکتری زیست شناسی میکروبیولوژی

بهینه سازی و تولید توکسین بایندر میکروبی و ارزیابی کارایی آن در آزمون های مزرعه 

1-دکتر پروانه جعفری 

2-دکتر مریم تاج آبادی ابراهیمی

1-دکترسید ناصر موسوی

2-دکتر سید عبداله حسینی

 

تأیید