صورتجلسه ۷۰ مورخ ۹۵/۰۴/۱۴

صورتجلسه هفتادومین شورای پژوهشی دانشکده علوم پایه

روز و تاریخ تشکیل جلسه : دوشنبه ۹۵/۴/۱۴   

 

حاضرین در جلسه :

- جناب آقای استاد علی منصوری              رئیس محترم دانشکده

- جناب آقای دکتر عباس مختاری              مدیر محترم گروه فیزیک 

- جناب آقای دکتر حمیدرضا مهاجرانی       مدیر محترم تحصیلات تکمیلی گروه زیست شناسی 

 - جناب آقای دکتر ابوالفضل سعیدی فر     مدیر محترم گروه ریاضی و آمار

- جناب آقای دکتر مجید رمضانی               مدیر محترم گروه شیمی    

- جناب آقای دکتر شجاعی سعدی            مدیر محترم گروه زیست شناسی

- جناب آقای حامد مهاجرانی                    رئیس محترم اداره آموزشی،پژوهش و فناوری دانشکده

 

 

پروپوزال‌ تأیید شده رشته شیمی شیمی فیزیک

مقطع دکتری در شورای پژوهشی مورخ 14/04/95

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

رشته و گرایش

موضوع پایان‌نامه /رساله

استاد راهنما

استاد مشاور

نظر شورا

1

منیژه محمدزاده

دکتری شیمی فیزیک

بررسی خواص فیزیکی شیمیایی و داروئی ترکیبات وابسته به انتقال داروهای ضد مالاریا به روش تئوری تابع دانسیته

1-دکتر ذکیه بیات

2-دکتر عصمت محمدی نسب

1-دکتر سعید جامه بزرگی

2-دکتر بهروز خضری

 

تأیید

2

میثم شیرمحمدی

دکتری شیمی فیزیک

پیش‌گویی شاخص دارویی log P و خواص فیزیکو شیمیایی برخی داروهای کینولین و مشتقات آنها به کمک توصیف‌گرهای مولکولی  به روش QSPR/ QSAR

1- دکتر عصمت محمدی نسب

2-دکتر ذکیه بیات

1-دکتر سعید جامه بزرگی

2-دکتر فاطمه شفیعی

 

تأیید

 

 

 

پروپوزال‌ تأیید شده رشته آمار اجتماعی و اقتصادی

مقطع کارشناسی ارشد در شورای پژوهشی مورخ 14/04/95

 

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

رشته و گرایش

موضوع پایان‌نامه /رساله

استاد راهنما

استاد مشاور

نظر شورا

1

شهاب  حجتی

آمار اجتماعی و اقتصادی

اندازه گیری کارآیی و رتبه بندی صندوق های وام ضروری ادارات آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها ((DEA

دکتر حسین دیباچی

دکتر ابوالفضل سعیدی فر

تأیید

 

 

 

پروپوزال‌های تأیید شده رشتهزیست شناسی - میکروبیولوژی

مقطع کارشناسی ارشد در شورای پژوهشی مورخ14/04/94

 

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

رشته و گرایش

موضوع پایان‌نامه /رساله

استاد راهنما

استاد مشاور

نظر شورا

1

فرنوش لک

زیست شناسی میکروبیولوژی

جداسازی اسپوروتریکس شنکئی از منابع محیطی در شهر اراک

دکتر مجتبی دیده دار

دکتر شیما چهرهای

تأیید