صورتجلسه ۷۴ مورخ ۹۵/۱۰/۰۶

 

صورتجلسه هفتاد و چهارمین شورای پژوهشی دانشکده علوم پایه

روز و تاریخ تشکیل جلسه : دوشنبه ۹۵/۱۰/۶

 

حاضرین در جلسه :

- جناب آقای دکتر علی منصوری              رئیس محترم دانشکده

- جناب آقای دکتر عباس مختاری              مدیر محترم گروه فیزیک 

- جناب آقای دکتر حمیدرضا مهاجرانی       مدیر محترم تحصیلات تکمیلی گروه زیست شناسی 

 - جناب آقای دکتر ابوالفضل سعیدی فر     مدیر محترم گروه ریاضی و آمار

- جناب آقای دکتر مجید رمضانی               مدیر محترم گروه شیمی    

- جناب آقای دکتر شجاعی سعدی            مدیر محترم گروه زیست شناسی

- جناب آقای حامد مهاجرانی                    رئیس محترم اداره آموزشی،پژوهش و فناوری دانشکده

 

  •  درخواست خانم دکتر مریم صلاحی نژاد جهت صدور کد شناسایی راهنمایی و مشاور، بررسی و مورد موافقت گردید.
  • درخواست خانم مریم عزیزپور جهت صدور کد شناسایی راهنمایی و مشاور، بررسی و مورد موافقت گردید.

 

پروپوزال‌ تأیید شده رشته شیمی فیزیک و آلی

مقطع دکتری در شورای پژوهشی مورخ 06/10/95

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

رشته و گرایش

موضوع پایان‌نامه /رساله

استاد راهنما

استاد مشاور

نظر شورا

1

زهرازمانی

دکتری شیمی فیزیک

مدل سازی خواص فیزیکی– شیمیـایی و ترمودینامیکی الکیل بنــزن ها با استفاده از شاخص های توپولوژیکی و بررسی ارتباط کمی ساختار-خاصیت و ساختار-فعالیت

دکتر فاطمه شفیعی

 

1-دکتر طاهره مومنی

2- دکتر عصمت محمدی نسب

تأیید

2

عترت السادات دادفر

دکتری شیمی فیزیک

مطالعه ارتباط کمی ساختار,فعالیت و ساختار,خاصیت جهت پیش بینی خواص فیزیکی و شیمیایی و ترمودینامیکی سولفونامیدها و سولفانیلامیدها با استفاده از شاخص های توپولوژیکی و روش های رگرسیون چندگانه خطی و غیرخطی

 

دکتر فاطمه شفیعی

 

 

1- دکتر طاهره مومنی

2- دکتر معصومه عبدلی

تأیید

3

مهدی رجبی

دکتری شیمی فیزیک

مطالعه ارتباط کمی ساختار-فعالیت و ساختار- خاصیت جهت پیش بینی خواص فیزیکی و شیمیایی و ترمودینامیکی استرها با استفاده از شاخص های توپولوژیکی و روش های رگرسیون چند گانه خطی و غیرخطی

دکتر فاطمه شفیعی

1- دکتر طاهره مومنی

2- دکتر معصومه عبدلی

تأیید

4

سیده انسیه رستگار فاطمی

دکتری شیمی فیزیک

بررسی تئوری و علمی سورفکتانت نانیو نیک دوستدار محیط زیست بر پایه گلو کز آمین با استفاده از محاسبات آغازین

دکتر هادی شفیعی

دکتر محمد مجید مجتهدی

تأیید

5

شکیبا صمدی

دکتری شیمی فیزیک

اکسیداسیون آلکن با هیدروژن پروکسید در حضور کاتالیزور متخلخل فوق سبک سیلیسی با پوشش اکسید فلزی از طریق روش کاتالیزوری مرزبین فازی 

دکتر هادی شفیعی

دکتر داود سودبر

تأیید

5

شبنم نظامی

دکتری شیمی آلی

سنتز نانوکامپوزیت­های پایه طبیعی پلی ساکاریدی جهت رهایش مواد بیولوژیکی(دارویی) و بررسی فعالیت آنتی باکتریال نانوژل

 

1-دکتر محمد صادقی

2- دکتر قاسم رضانژاد بردجی

دکتر حمیدرضا مهاجرانی

تأیید

 

 

پروپوزال‌ تأیید شده رشته شیمی گرایش آلی و شیمی فیزیک

مقطع کارشناسی ارشد در شورای پژوهشی مورخ 06/10/95

 

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

رشته و گرایش

موضوع پایان‌نامه /رساله

استاد راهنما

استاد مشاور

نظر شورا

1

فاطمه معینی

شیمی  - آلی

تهیه سبز نانو ساختارهای پروسکیتی و بررسی کاربرد کاتالیزوری آن ها در سنتز ترکیبات هتروسیکل از طریق واکنش های چند جزئی

دکتر آتی سا یزدانی پور

دکتر علی فرقانی ها

 

تأیید

2

میلاد طلایی

شیمی  - فیزیک

مطالعه خواص فیزیکی – شیمیایی ترمودینامیکی آمین ها به کمک تئوری گراف و محاسبات مکانیک کوانتوم

دکتر عصمت محمدی نسب

دکتر فاطمه شفیعی

 

تأیید

 

 

 

 

پروپوزال‌ تأیید شده رشته میکروبیولوژی

مقطع دکتری در شورای پژوهشی مورخ 06/10/95

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

رشته و گرایش

موضوع پایان‌نامه /رساله

استاد راهنما

استاد مشاور

نظر شورا

1

شادی رخسارطلب آذر

دکتری میکروبیولوژی

تولید و مطالعه ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و میکروبیولوژیک نوشیدنی غیر الکلی بر پایه غلات (1779)

 

 1- دکترحسن ملکی نژاد

2- دکتر پروانه جعفری

دکتر امیر توکمه چی

تأیید

 

 

پروپوزال‌ تأیید شده رشته زیست شناسی گرایش میکروبیولوژی

مقطع کارشناسی ارشد در شورای پژوهشی مورخ 06/10/95

 

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

رشته و گرایش

موضوع پایان‌نامه /رساله

استاد راهنما

استاد مشاور

نظر شورا

1

ستاره شریعتی

زیست شناسی میکروبیولوژی

عنوان تحقیق به فارسی: ردیابی ژنiroN متابولیسم کننده آهن  در جدایه های E.coli  پاتوژن درنمونه های کشت مدفوع  ، مراجعین به آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی شهرستان اراک با روش PCR

دکتر بهروز شجاعی سعدی

دکتر  حمید رضا مهاجرانی

 

تأیید

2

فاطمه شهرستان

زیست شناسی میکروبیولوژی

بررسی سینرژی عصاره زعفران نانودرون پوشانی شده و پروبیوتیک IFlora بر الگوی چربی خون در موش نر نژاد ویستار مدل هایپرکلسترولومیک

 

دکتر پروانه جعفری

دکتر مریم هاشمی

تأیید

3

فاطمه دلیر

زیست شناسی میکروبیولوژی

مطالعــه حضور ژن های پمپ افلاکس مرتبط به فلوروکینولون ها در ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از عفونت خون

 

دکتر پروانه جعفری

دکتر محسن زرگر

تأیید

4

فاطمه اکبری آرام

زیست شناسی میکروبیولوژی

بررسی اثرضدمیکروبی اسانس اکالیپتوس گلوبوس برنایسریاگونوره جداشده ازمردان ناباروربه روش PCR

 

دکتر زهره جعفری

دکتر بهروز شجاعی سعدی

تأیید

5

سارا حاج گلی

زیست شناسی میکروبیولوژی

اثر پروبیوتیک بومی ایران بر یادگیری شرطی احترازی غیر فعال در مدل آلزایمر موش نر نژاد ویستار

 

دکتر  حمید رضا مهاجرانی

 

دکتر سعید طهماسبی

تأیید

6

بهاره نان بده

زیست شناسی میکروبیولوژی

بررسی اثر عصاره های انگور بر باکترهای پاتوژن (استف اورئوس – ای کلای – سودوموناس )

 

دکتر زهره جعفری

دکتر بهروز شجاعی سعدی

تأیید

7

عباس خانجانی

زیست شناسی میکروبیولوژی

ردیابی ژن های foc سنتز کننده فیمبریای E.coli  پاتوژن به روش PCR در نمونه های ادراری جداشده از بیماران مراجعه کننده  به آزمایشگاه  های  تشخیص  طبی شهر اراک

 

دکتر بهروز شجاعی سعدی

دکتر حسین علی زرنگار پور

تأیید

8

عاطفه بیات

زیست شناسی میکروبیولوژی

اثرپروبیوتیک بومی ایران بریادگیری فضایی درمدل آلزایمر موش نر نژاد ویستار

دکتر  حمید رضا مهاجرانی

 

دکتر سعید طهماسبی

تأیید

9

دانیال دهقان

زیست شناسی میکروبیولوژی

بررسی سینرژی عصاره زعفران نانودرون پوشانی شده و پروبیوتیک IFlora بر ترشح هورمون کورتیکوسترون در مدل رت نر نژاد ویستار تحت شرایط استرسی بی حرکتی مزمن

 

 

دکتر پروانه جعفری

دکتر مریم هاشمی

تأیید

 

پروپوزال‌ تأیید شده رشته ریاضی و آمار- گرایش آموزش ریاضی و اقتصادی، اجتماعی

مقطع کارشناسی ارشد در شورای پژوهشی مورخ 06/10/95

 

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

رشته و گرایش

موضوع پایان‌نامه /رساله

استاد راهنما

استاد مشاور

نظر شورا

1

طیبه جهان بخشی

ریاضی

آموزش ریاضی

به کار گیری اثبات بدون کلام در مفهوم اتحادها برای پایه نهم

دکتر مجید حق وردی

دکتر محمد سیفی

تأیید

2

الهام ادیبان

ریاضی

آموزش ریاضی

تحلیل عوامل اثر گذاربر درک مفهوم بی نهایت

دکتر فرشید خجسته

دکتر مجید حق وردی

تأیید

3

محسن غلامی

ریاضی

آموزش ریاضی

نقش کلاس معکوس در توانایی حل مسئله

دکتر رضا حیدری قزلجه

دکتر مجید حق وردی

تأیید

4

محمود عسگری نژاد

ریاضی

آموزش ریاضی

بررسی تاثیر درک نادرست دانشجویان از مفاهیم بی نهایت در حل مساِیلی ازحساب دیفرانسیل وانتگرال که به آن مفاهیم مرتبطند

دکتر فرشید خجسته

دکتر مجید حق وردی

تأیید

5

فهیمه فروغی فر

ریاضی

آموزش ریاضی

بررسی رابطه بین هوش منطقی-ریاضی با مهارتهای حل مسئله کلامی ومهارت تفکر انتقادی در دانش آموزان پایه نهم

دکتر مجید حق وردی

دکتر ابوالفضل سعیدی فر

تأیید

6

سید حمزه سجادی

ریاضی

آموزش ریاضی

بررسی تحلیل محتوایکتاب جدیدالتالیفریاضی پایه دهم رشته ریاضی وتجربی از دیدگاه دبیران شهر اراک

دکتر رضا حیدری قزلجه

دکتر مجید حق وردی

تأیید

7

محمد پور محمدی

ریاضی

آموزش ریاضی

بدفهمی دانش آموزان مقطع متوسطه ی دوم در حل نا معادلات

دکتر مجید حق وردی

دکتر رضا حیدری قزلجه

تأیید

8

سکینه اکبری

ریاضی

آموزش ریاضی

بررسی دانش حرفه ای معلمان پنجم ابتدایی در تدریس کسرها

دکتر مجید حق وردی

دکتر رضا حیدری قزلجه

تأیید

9

اعظم حاتمی

ریاضی

آموزش ریاضی

رابطه بین دانش معلمان وباور آنهااز منظر سواد ریاضی

دکتر مجید حق وردی

دکتر رضا حیدری قزلجه

تأیید

10

فاطمه طالب نژاد

آمار

اقتصادی ، اجتماعی

کاربرد سیستم عملکرداستراتژیک در محیط های پویا(مطالعه موردی مدیریت مدارس متوسطه شهر اراک)

دکتر ابوالفضل سعیدی فر

دکتر حسین دیباجی

تأیید