صورتجلسه ۷۵ مورخ ۹۵/۱۱/۱۹

صورتجلسه هفتاد و پنجمین شورای پژوهشی دانشکده علوم پایه

روز و تاریخ تشکیل جلسه :یکشنبه ۹۵/۱۱/۱۹

حاضرین:

- جناب آقای دکتر علی منصوری               رئیس محترم دانشکده علوم پایه

- جناب آقای دکتر عباس مختاری             مدیر محترم گروه فیزیک 

- جناب آقای دکترحمیدرضا مهاجرانی       مدیر محترم تحصیلات تکمیلی گروه زیست شناسی  

- جناب آقای دکتر ابوالفضل سعیدی فر     مدیر محترم گروه ریاضی و آمار

- جناب آقای دکتر مجید رمضانی             مدیر محترم گروه شیمی    

- جناب آقای دکتر شجاعی سعدی           مدیر محترم گروه زیست شناسی

- جناب آقای حامد مهاجرانی                   رئیس محترم اداره آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشکده

 

پروپوزال‌های تأیید شده رشته شیمی فیزیک، کاربردی، معدنی، تجزیه و آلی

مقطع دکتری در شورای پژوهشی مورخ 19/11/95

 

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

رشته و گرایش

موضوع پایان‌نامه /رساله

استاد راهنما

استاد مشاور

نظر شورا

1

ندا  احمدی نژاد

دکتری شیمی ـ فیزیک

بررسی و سنجش ارتباط کمی ساختار-خاصیت و ساختار-فعالیت  خواص ترمودینامیکی و فیزیکی-شیمیایی ترکیبات باربیتورات با بکارگیری شاخص های توپولوژیکی

دکتر فاطمه شفیعی

1ـ دکتر طاهره مومنی

دکتر وحید زارع شاه آبادی

تأیید

2

 

یوسف محرابی

 

دکتری شیمی ـ فیزیک

بررسی اثرات سونو الکتروشیمیایی در سنتز تعدادی از ترکیبات آلی فلوئوردار و مقایسه ثابتهای سنتیکی از طریق محاسبات نظری و تجربی

دکتر هادی  شفیعی

حسن فتحی نژاد

تأیید

3

 

احمد  حسینی

 

دکتری شیمی ـ فیزیک

اکسیداسیون آلکنهای (2و3و4 کربنه) با هیدروژن پروکسید در حضور کاتالیزور فلزی قرار داده شده در بستر متخلخل فوق سبک سیلیسی از طریق روش کاتالیزوری مرزبین فازی و محاسبات نظری مربوطه .

دکتر هادی  شفیعی

دکتر محمود هاشمی هزاوه

تأیید

4

سمیه رفیعی

دکتری شیمی -فیزیک

مطالعات QspR  و qspR آمین های آلیفاتیک به منظور پیش بینی خواص فیزیکی ، شیمیایی و ترمو دینامیکی آنها با استفاده از روش های کمو متریکس

دکتر عصمت محمدی نسب

1ـ دکتر طاهره مومنی

2ـ دکتر معصومه عبدلی

تأیید

5

مرتضی رضایی

دکتری شیمی -فیزیک

مطالعه ارتباط کمی ساختار- فعالیت و ساختار-خاصیت جهت پیش بینی خواص فیزیکی- شیمیایی و ترمودینامیکی آنیلین‌ و مشتقات آن با استفاده از روش های کمومتریکس

دکتر عصمت محمدی نسب

1ـ دکتر طاهره مومنی

2ـ دکتر فاطمه شفیعی

تأیید

6

داریوش جودکی

دکتری شیمی -فیزیک

مدل سازی کمی برای پیش بینی خواص سیکلو آلکانها، سیکلو آلکنها و سیکلو آلکینها با استفاده از توصیف گرهای مولکولی

دکتر فاطمه شفیعی

1ـ دکتر طاهره مومنی

2ـ دکتر معصومه عبدلی

تأیید

7

مصطفی خواجه زاده

دکتری شیمی ـ معدنی

سنتز کمپلکس های پالادیم و مس حاوی پلی N  - هتروسیکلیک کاربن قرار گرفته روی نانو سیلیکای اصلاح شده با دندریمر

دکتر مجید مقدم

 

دکتر سعید جامه‌بزرگی

 

تأیید

8

زهرا محسنی نیک

دکتری شیمی ـ معدنی

سنتز و شناسا یی نانو اکسیدهای برخی فلزات واسطه ردیف اول با استفاده از چهار چوب فلز – آلی (mof) بر مبنای مشتقات بنزوییک اسید و بای پیریدین

دکتر سعید جامه‌بزرگی

 

دکتر مجید رمضانی

تأیید

9

 

مریم رحیمی

دکتری شیمی ـ معدنی

مطالعه نظری ساختار و خواص الکترو شیمیایی برخی مشتقات فروسن بوسیله DFR وTDDFT

دکتر سعید جامه‌بزرگی

2ـ دکتر هنری شرمت

1ـ دکتر محبوبه پورکلهر

2ـ دکتر بیاتریس دلووکس-نیکوت

تأیید

10

یاور نور محمدی زیبا

دکتری شیمی ـ کاربردی

سنتز سبز نانو ذرات نقره تثبیت شده بر رویznFe2 o4 با استفاده از عصاره گیاهی  (soIanummuricatum )Pepino و بررسی فعالیت فتو کاتالیستی آن در محلولهای آبی

دکتر کاظم مهان‌پور

دکتر علی شامل

تأیید

11

مصطفی رجبی

دکتری شیمی ـ کاربردی

مطالعه حذف برخی از آلاینده های رنگزای آزو موجود در پساب صنعت نساجی توسط نانو جاذب ها بر پایه پلی متیل متا اکریلات/ اکسید گرافن/ نانو ذرات Fe3O4  و ZnO

1- دکتر کاظم مهان‌پور

2ـدکتر امید مرادی

 

دکتر هادی  شفیعی

تأیید

12

الناز کوشا

دکتری شیمی ـ تجزیه

1- استفاده از روش های میکرو استخراج نوین در اندازه گیری داروها و یون های فلزی با استفاده از روش های کمو متریکس

2-کاربرد روش های کمومتریکس در QSAR  - MIA : مطالعه فعالیت ممانت کننده های متیونین آمینوپپتید از - 2

1- دکتر علی نیازی

2- دکتر مجید رمضانی

دکتر آتیسا یزدانی پور

تأیید

13

مریم حاجی بابایی

دکتری شیمی ـ آلی

بررسی کمی عوامل بر رفتار صورتبندی 3-هالو آژیتیدینیوم ، 3-هالو پی پیر یدینیوم و 3- هالو N و N– دی متیل پی پیر یدینیوم و آنالوگ های حاوی اتم های فسفر و آرستیک و همچنین بررسی اثر استخلاف بر خواص ساختاری آنیون 2-فنیل 1 و3 دی اکسان و آنالوگ های حاوی اتم های گوگرد و سلنیم

دکتر داوود نوری شرق

دکتر هوشنگ اتابکی

تأیید

14

منیژه قهرمان پور

دکتری شیمی ـ آلی

بررسی اثرات استرئوالکترونی بر خواص ساختاری و صورتبندی پرهالو الکن ها با استفاده از روشهای مکانیک کوانتوم آغازین

دکتر داوود نوری شرق

دکتر هوشنگ اتابکی

تأیید

15

بابک قائم

دکتری شیمی ـ آلی

سنتز کامپوزیت‌های نانوژل ـ هیدروژل بر پایه مونومرهای حساس به دما و PH با استفاده از پلی ساکارید طبیعی کیتوسان و کاربرد آنها در رهایش داروی ضد سرطان

1-دکتر محمد صادقی

2-دکتر قاسم رضانژاد بردجی  

دکتر اسلام پوربشیر

تأیید

16

مهسا مه پیما

دکتری شیمی ـ آلی

سنتز کامپوزیت های نانوژل-هیدروژل هوشمندبا استفاده از پلی ساکاریدهای طبیعی زیست تخریب پذیر و کاربرد آنها در رهایش هدفمند داروی مدل

 

1-دکتر محمد صادقی

2-دکتر قاسم رضانژاد بردجی  

دکتر احمد ربیعی

تأیید

17

مهدی غنیمتی

دکتری شیمی ـ آلی

آلکیل‌دار شدن مشتقات آنیلین با آریل متانول‌ها در حضور کاتالیزگرهای سبز و دوست دار محیط زیست

 

1-دکتر معصومه عبدلی سنجانی

2-دکتر محمد علی بداغی فرد

 

دکتر طاهره مومنی اصفهانی

 

تأیید

18

فرزانه مریدی

دکتری شیمی ـ آلی

بررسی و مقایسه ضریب جذب تولوئن در گرانول کربن فعال اصلاح شده با روش های پلاسمای تخلیه با مانع دی الکتریک - (DBD)شیمیایی

1-دکتر رسول یار احمدی 2- دکتر معصومه عبدلی سنجانی

 

دکتر اعظم  مرجانی

 

تأیید

 

پروپوزال‌های تأیید شده رشته شیمی تجزیه، کاربردی، آلی و شیمی فیزیک

مقطع کارشناسی ارشد در شورای پژوهشی مورخ 19/11/95

 

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

رشته و گرایش

موضوع پایان‌نامه /رساله

استاد راهنما

استاد مشاور

نظر شورا

1

اکرم خسروی

شیمی تجزیه

پیش تغلیظ و اندازه گیری رودامین   Bدر نمونه های آبی بروش استخراج فاز جامد پخشی به کمک حلال

دکتر مجید رمضانی

دکتر طاهره مومنی اصفهانی

تأیید

2

امیر خانی

شیمی تجزیه

تعین یون منگنز در روغن خوراکی به وسیله ی طیف سنجی جذب اتمی شعله بعد از میکرو استخراج مایع مایع پخشی معکوس   

دکتر مجید رمضانی

دکتر علی نیازی

تأیید

3

مریم قلعه نوئی

شیمی تجزیه

استفاده ساده از روش میکرو استخراج مایع-مایع پخشی به کمک حلال تغییر پذیر آبدوست-آب گریز جهت اندازه گیری یون منگنز در نمونه های آبی

دکتر مجید رمضانی

دکتر محمد علیمرادی

تأیید

4

احسان قاسمی

شیمی تجزیه

سنتز نانو ذرات مغناطیسی  Fe3O4@Ag اصلاح شده با 2- ایزو نیکوتینوایل هیدرازین کربو دی تیوآت جهت استخراج و اندازه گیری یون های فلزی سنگین با  استفاده از اسپکترو متری جذب اتمی شعله

دکتر مجید رمضانی

دکتر علی نیازی

تأیید

5

نسیم بیات

شیمی تجزیه

استفاده  از روش میکرو استخراج مایع مایع پخشی به کمک حلال  تعویض پذیر آب دوست ،آبگریز ، جهت استخراج و اندازه گیری  یون نقره در نمونه های آبی.

دکتر مجید رمضانی

دکتر محمد علیمرادی

تأیید

6

محمود اسدی

شیمی تجزیه

میکرو استخراج مایع- مایع پخشی  با استفاده از مایع یونی شناور جهت اندازه گیری مقادیر ناچیز مس در نمونه های آبی

دکتر محمد علیمرادی

دکتر مجید رمضانی

تأیید

7

مهناز علی قورچی

شیمی تجزیه

استفاده از میکرو استخراج  مایع مایع با تشکیل زوج یون  جهت اندازه گیری مقادیر ناچیز کادمیوم در نمونه های آبی

دکتر مجید رمضانی

دکتر ناهید  قاسمی

تأیید

8

ابراهیم خسروی

شیمی کاربردی

تهیه لیتیم پلی سیلیکات از واکنش بین لیتیوم هیدروکسید و تترامتوکسی سیلان در حضور آب

دکتر اعظم مرجانی

دکترحسن فتحی نژاد جیرنده ای

تأیید

9

امیر سمیعی سنجانی                  

شیمی کاربردی

شبیه سازی و بهینه سازی انرژی واحد 103تصفیه گاز فازهای 20 و21 پارس جنوبی با استفاده از انتگراسیون انرژی

دکتر اعظم مرجانی

دکتر مریم ادیمی

تأیید

10

     امیر قاسمی

شیمی آلی

سنتز نانو کامپوزیتهای پایه طبیعی

 ( پلی ساکارید – پروتئین )

 در حضور نانو ذرات

دکتر محمد صادقی

-

تأیید

11

بهنام شهبازی

شیمی آلی

سنتز بعضی از 1 و 4- دی هیدروپیریدینها و اکسایش آنها توسط سدیم برومات در حضور کاتالیزورهای نانو مغناطیس

دکتر معصومه عبدلی سنجانی

دکتر طاهره مومنی اصفهانی

تأیید

12

حسین ایوب زاده شقائی

شیمی آلی

سنتز تک ظرفی بعضی از مشتقات دی هیدروپیریمیدین ها با استفاده از کاتالیزورهای نانو مغناطیس

دکتر معصومه عبدلی سنجانی

دکتر طاهره مومنی اصفهانی

تأیید

13

فرشته سیفی

شیمی آلی

پیوند زنی منو مر آکریلونیتریل بر پکتین /کیتوسان و بهینه سازی عوامل موثر با تا گوچی

دکتر محمد صادقی

-

تأیید

14

نوراله خورشیدوند

شیمی آلی

بررسی ارتباط طیفهای تجربی و تئوری مشتقات آلدئیدی

دکتر معصومه عبدلی سنجانی

دکتر طاهره مومنی اصفهانی

تأیید

 
                                                          پروپوزال‌های تأیید شده رشته میکروبیولوژی

مقطع کارشناسی ارشد در شورای پژوهشی مورخ19/11/95

 

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

رشته و گرایش

موضوع پایان‌نامه /رساله

استاد راهنما

استاد مشاور

نظر شورا

1

شیوا هزاوه ای

میکروبیولوژی

تاثیر ضد میکروبی لاکتوباسیل های جدا شده از فراورده های لبنی بر شیگلاهای  مقام به انتی بیوتیک

دکتر شیما چهرئی

دکتر بهروز شجاعی سعدی

تأیید

2

مهتاب  یوسفی

میکروبیولوژی

توانایی تولید آفلاتوکسین G1  و G2 در آسپرژیلوس پارازیتیکوس نایجربه روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا HPLC

دکتر حمید آزادگان قمی

دکتر زهره جعفری

تأیید

3

سجاد جمشیدی

میکروبیولوژی

بررسی ژن iucD سنتز کننده پروتئین آئروباکتین D در E.coli  پاتوژن جدا شده به روش PCR در نمونه های  ادراری  بیماران مراجعه کننده  به آزمایشگاه  های  تشخیص  طبی شهر اراک

دکتر بهروز شجاعی سعدی

دکتر ساسان ساکی

تأیید

4

سعید مهاجرانی

میکروبیولوژی

شیوع جهش های A2142G و A2143G وA2142C  در ایجاد مقاومت به کلاریترومایسین در سویه های هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از بیماران آلوده به هلیکوباکتر پیلوری استان مرکزی

دکتر ساسان ساکی

دکتر بهروز شجاعی سعدی

تأیید

5

محمد تاج فرد

میکروبیولوژی

بررسی تاثیر عصاره سیر بر مقدار آنزیم گلوکوزیل ترانسفر از باکتری مولد پوسیدگی دندان ( استرپتو کوکوس موتانس ) در شرایط آزمایشگاهی

دکتر حسینعلی زرنگارپور

دکتر ساسان ساکی

تأیید

6

معصومه عنابی

میکروبیولوژی

بررسی تاثیر عصاره مازو بر مقدار آنزیم گلیکوزیل ترانسفر از باکتری مولد پوسیدگی دندان ( استرپتو کوکوس موتانس ) در شرایط آزمایشگاهی

دکتر حسینعلی زرنگارپور

دکتر ساسان ساکی

تأیید

7

مهسا مسافری

میکروبیولوژی

ارتباط الل Ii و i2 ژن vacA هلیکوباکترپیلوری افراده آلوده با خطر بروز سرطان دستگاه گوارش در مراجعه کنندگان مراکز درمانی گلپایگان

دکتر ساسان ساکی

دکتر حمید

آزادگان قمی

تأیید

8

محمد ابراهیم آبادی

میکروبیولوژی

جدا سازی، بهینه سازی و بررسی تولید اسید لیولنیک در آسپرژیلوس فلاوس

دکتر حمید

آزادگان قمی

دکتر امیر غفارجباری

تأیید

9

شهروز ظهیرمنش

میکروبیولوژی

بررسی سینرژی عصاره زعفران نانودرون پوشانی شده و پروبیوتیک بومی ایران بر ترشح هورمن کورتیکوسترون در مدل رت نر نژاد ویستار تحت شرایط استرسی بی حرکتی مزمن

دکتر پروانه جعفری

دکتر مریم

 هاشمی میناباد

تأیید

10

میترا  فرجی

میکروبیولوژی

ردیابی ژن hlyE سنتز کننده همولایزین E در E.coli  پاتوژن جدا شده به روش PCR در نمونه های  ادراری  بیماران مراجعه کننده  به آزمایشگاه  های  تشخیص  طبی شهر اراک

دکتر بهروز

شجاعی سعدی

دکتر شیما چهرئی

تأیید

11

مسعود دبیری

میکروبیولوژی

جداسازی، بهینه سازی و بررسی تولید اسید لیولنیک در آسپرژیلوس فومیگیتوس

دکتر حمید

آزادگان قمی

دکتر حسینعلی زرنگارپور

تأیید

12

حوریه امیری

میکروبیولوژی

ردیابی ژن hlyA سنتز کننده همولایزین A در E.coli  پاتوژن جدا شده به روش PCR در نمونه های  ادراری  بیماران مراجعه کننده  به آزمایشگاه  های  تشخیص  طبی شهر اراک

دکتر بهروز

شجاعی سعدی

دکتر شیما چهرئی

تأیید

13

گلنوش کوبر

میکروبیولوژی

بررسی شیوع و  الگوی حساسیت آنتی‌بیوتیکی در باکتری‌های اشرشیاکلای ، کلبسیلا ، استرپتوکوک‌های گروه B و استاف اورئوس جدا شده از عفونت‌های مجاری ادراری در بیماران سرپایی مراجعه‌کننده به آزمایشگاه‌های خصوصی شهر اراک در شش ماه اول 1396

دکتر حمید

آزادگان قمی

دکتر امیر غفارجباری

تأیید

14

مرضیه جوشیری

میکروبیولوژی

بررسی اثر عصاره‌های آبی و الکلی گیاه انار بر فاکتورهای بیماری‌زایی باکتری اشریشیاکولی عامل عفونت ادراری

دکتر حسینعلی زرنگارپور

دکتر بهروز

شجاعی سعدی

تأیید

15

روژان اورنگ

میکروبیولوژی

توانایی تولید آفلاتوکسین های B1  و B2 در آسپدژیلوس A Fumigatus , A terreus به روش کروماتوگرافی مایع با کارائی بالا(HPLC)

دکتر حمید

آزادگان قمی

دکتر بهروز

شجاعی سعدی

تأیید

16

فاطمه تقی زاده

میکروبیولوژی

تولید پروتئین نوترکیب BabA2 هلیکوباکترپیلوری

دکتر داوود حسینی

دکتر ساسان ساکی

 

تأیید

 

17

فائزه سادات

 طباطبائی پور

میکروبیولوژی

بررسی تاثیر عصاره چای سبز بر مقدار آنزیم گلیکوزیل ترانسفراز باکتری مولد پوسیدگی دندان ( استرپتو کوکوس موتانس ) در شرایط آزمایشگاهی

دکتر حسینعلی زرنگارپور

دکتر ساسان ساکی

تأیید

18

مرجان عزیزی

میکروبیولوژی

بررسی اثر پروبیوتیک  IFLORAبر تغییر آنزیم های کبدی در بیماران کبد چرب غیرالکلی مراکز درمانی شهر اراک

دکتر حمید رضا مهاجرانی

دکتر ندا اکبری

تأیید

19

سارا حاج گلی

میکروبیولوژی

اثرپروبیوتیک بومی ایران بریادگیری شرطی احترازی غیر فعال وفلورمیکروبی روده درمدل آلزایمر موش نر نژاد ویستار

دکتر حمید رضا مهاجرانی

دکتر سعید طهماسبی

تأیید

20

سیده سارا غفاری پور

میکروبیولوژی

ارزیابی اثرات ضد قارچی پوست پرتقال(orange peel) برقارچهای  آسپرژیلوس نایجر وآلترناریا وکاندیدا آلبیکنس در شرایط آزمایشگاهی

دکتر حمید

آزادگان قمی

غلامرضا نادری

تأیید

21

میثم سعادت نوری

میکروبیولوژی

توانایی تولید افلاتوکسین هایB1 و G1 در قارچ های  niveus Asprgillus 

   و candidus Asprgillus به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)

دکتر حمید

آزادگان قمی

دکتر امیر غفارجباری

تأیید

22

مریم شاکری

میکروبیولوژی

بررسی اثر ماکروامولسیون تولید شده از اسانس گیاه مرزه(Satureja hotensis) بر رشد قارچ آسپرژیلوس فلاوس و تولید آفلاتوکسین B

دکتر مریم صدرنیا

دکتر حمید رضا مهاجرانی

تأیید

23

سمیه معطی

میکروبیولوژی

بررسی ژنتیکی اینتگرون کلاس 1 استافیلوکوکهای حساس و مقاوم به متی سیلین جدا شده از عفونتهای بیمارستانی

دکتر احسان اله غزنوی راد

دکتر بهروز

شجاعی سعدی

تأیید

24

دلنیا محمدی

میکروبیولوژی

بررسی اثر پروبیوتیک IFlora بر سطح آنزیم های کبدی و آنتی اکسیدان در خون در موش نر نژاد ویستار مدل هایپرکلسترولمیک

دکتر حمید رضا مهاجرانی

دکتر پروانه جعفری

تأیید

 
پروپوزال‌های تأیید شده رشته آمار گرایش اجتماعی ـ اقتصادی و ریاضی گرایش آموزش ریاضی وآنالیز عددی

مقطع کارشناسی ارشد در شورای پژوهشی مورخ 19/11/95

 

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

رشته و گرایش

موضوع پایان‌نامه /رساله

استاد راهنما

استاد مشاور

نظر شورا

1

لیلا ذوالقدر

آمار اجتماعی ـ اقتصادی

شناسایی ورتبه بندی عوامل موثر در پیاده سازی وطراحی مدل بهینه بودجه ریزی عملیاتی در آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها)

دکتر ابوالفضل سعیدی‌فر

دکتر حسین دیباچی

تأیید

2

ناهید نصر آبادی

آمار اجتماعی ـ اقتصادی

تحلیل وواکاوی اثرات شبکه های اجتماعی مجازی بر الگوی رفتاری جوانان با استفاده از سنجش مولفه های اجتماعی و اقتصادی(مطالعه موردی دانشجویان  ملایر)

دکتر ابوالفضل سعیدی‌فر

دکتر حسین دیباچی

تأیید

3

پریسا محمدی

آمار اجتماعی ـ اقتصادی

بررسی کار آمدی الگوی مصرف انرژی در بخش کشاورزی مبتنی بر رویکرد اقتصاد سنجی

دکتر حسین دیباچی

دکتر ابوالفضل سعیدی‌فر

تأیید

4

زهرا قاسمی

آمار اجتماعی ـ اقتصادی

مقایسه اثرات حاشیه ای وضعیت اجتماعی اقتصادی وفرهنگی دانش آموزان بر کارایی عملکرد دیجیتالی ریاضی وزبان

دکتر حسین دیباچی

دکتر ابوالفضل سعیدی‌فر

تأیید

5

اعظم سادات هاشمی

آموزش ریاضی

نقش انتخاب عدد در طرح مساله ریاضی

دکتر مجید حق‌وردی

دکتر ابوالفضل سعیدی‌فر

تأیید

6

عاطفه غفوری

آموزش ریاضی

تحلیل مسایل کلامی کتاب ریاضی هفتم دوره متوسطه بر اساس رویکرد مدل سازی

دکتر مجید حق‌وردی

دکتر محمد سیفی

تأیید

7

اعظم حاتمی

آموزش ریاضی

رابطه بین دانش معلمان و باور آنها از منظر سواد ریاضی

دکتر مجید حق‌وردی

دکتر رضا حیدری قزلچه

تأیید

8

رضا مشهدی

ریاضی کاربردی –  آنالیز عددی

محاسبه درون یابی هرمیت بر اساس پایه   -Bاسپلاین با استفاده از فرم قطبی

دکتر سید مجید علوی

دکتر بابک اسدی

تأیید

9

زهره میرزاخانی

ریاضی کاربردی –  آنالیز عددی

روشهای عددی برای دستگاههای معادلات مرتبه دو مقدار مرزی متناوب با استفاده از روش تکثیر کردن هسته کرنل

دکتر بابک اسدی

دکتر سید مجید علوی

تأیید

10

فرانک سمیعی

ریاضی کاربردی –  آنالیز عددی

روش عددی برای حل معادله دیفرانسیل خطی دلخواه با استفاده ازمجموعه های توابع متعامد پایه ای

دکتر بابک اسدی

دکتر سید مجید علوی

تأیید

 

پروپوزال‌های تأیید شده رشته فیزیک گرایش نانو

مقطع کارشناسی ارشد در شورای پژوهشی مورخ 19/11/95

 

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

رشته و گرایش

موضوع پایان‌نامه /رساله

استاد راهنما

استاد مشاور

نظر شورا

1

بهاره حشمتی

               فیزیک نانو

شبیه سازی گرافن ناخالص شده با استفاده از روش دینامیک مولکولی و بررسی خواص مکانیکی آن

دکتر شاهین مبارک آبادی

-

تأیید

2

فاطمه رجبی

              فیزیک نانو

شبیه سازی ذخیره سازی هیدروژن در نانولوله های کربنی تک دیواره بروش دینامیک مولکولی

دکتر شاهین مبارک آبادی

-

تأیید

3

سمیرا لنجابی شراهی

فیزیک نانو

مطالعه خواص مغناطیسی و فوتوکاتالیستی نانوذرات و نانوکامپوزیت های مگنتیت-نقره تهیه شده به روش میکروویو سریع

دکتر فرناز مغازه ای

دکتر داود  قنبری

تأیید

4

متین کرباسی

فیزیک نانو

مطالعه خواص مغناطیسی نانو ذرات و نانو کامپوزیت های پلی وینیل الکل حاوی فریت کبالت تهیه شده به روش میکروویو سریع

دکتر فرناز مغازه ای

دکتر داود  قنبری

تأیید

5

مینا باقر نژاد

فیزیک نانو

تهیه و بررسی خواص مغناطیسی نانو ساختارها و نانوکامپوزیت های سخت هگزافریت باریم و استرانسیوم به روش مایکروویو

دکتر فرناز مغازه ای

دکتر داود  قنبری

تأیید

6

لیلا لطفی

فیزیک نانو

تهیه و بررسی خواص فتو کاتالیستی نانو کامپوزیت های کربنی حاوی سولفید روی به روش میکروویو

دکتر فرناز مغازه ای

دکتر داود  قنبری

تأیید