اعضاء هیات علمی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

ایمیل

۱

دکتر ابوالفضل سعیدی فر

استادیار

آمار

a-saeidifar@iau-arak.ac.ir

saeidifar2008@yahoo.com

۲

دکتر مجید علوی

استادیار

آمار

m-alavi@iau-arak.ac.ir

alavi_ma2004@yahoo.com

۳

دکتر حسین سجادی

استادیار

ریاضی

h-sajadi@iau-arak.ac.ir

۴

دکتر علی هداوند

استادیار

ریاضی

hadavand@iau-arak.ac.ir

۵

دکتر محمد ایزدی خواه

دانشیار

ریاضی

m-izadkhah@iau-arak.ac.ir

m.izadikhah@gmail.cim

۶

دکتر حسین دیباچی

استادیار

آمار

h-dibachi@iau-arak-ac.ir

۷

دکتر فرشید خجسته

استادیار

ریاضی

f-khojaste@iau-arak-ac.ir

fa_khojasteh@yahoo.com

۸

دکتر پروانه منصوری

استادیار

علوم کامپیوتر

p-mansouri@iau-arak.ac.ir

۹

دکتر مجید حق وردی

استادیار

ریاضی

m-haghverdi@iau-arak-ac.ir

majid_haghverdi@yahoo.com

۱۰

دکترغلامرضا حیدری جونقایی

استادیار

ریاضی

ghr.hj1350@gmail.com

۱۱

دکترحسن فیض آبادی

استادیار

ریاضی

hfeizabadi49@gmail.com

۱۲

دکترعلی منصوری

مربی

ریاضی

a-mansuri@iau-arak-ac.ir

arakmathz@yahoo.cim

۱۳

دکترحسین عبدزاده

مربی

ریاضی

h-abdzadeh@iau-arak-ac.ir

h.abdzadeh641@gmail.com

۱۴

دکترشاهین مبارک آبادی

استادیار

فیزیک

sh-mobarakabadi@iau-arak.ac.ir

shahinmobaraki@gmail.com

۱۵

دکتر فرناز مغازه ای

استادیار

فیزیک

f-maghazeii@iau-arak.ac.ir

f_maghazeii@yahoo

۱۶

دکتر فاطمه شفیعی

استادیار

شیمی فیزیک

f-shafiei@iau-arak.ac.ir

۱۷

دکتر معصومه عبدلی سنجانی

استادیار

شیمی آلی

mabdoli@iau-arak.ac.ir

۱۸

دکتر عصمت محمدی نسب

استادیار

شیمی فیزیک

e-mohammadinasab@iau-arak.ac.ir

e-mohammadinasab@yahoo.com

۱۹

دکتر هادی شفیعی

استادیار

شیمی فیزیک

h-shafiee@iau-arak.ac.ir

hshsfie2005@yahoo.com

۲۰

دکتر مجید رمضانی

دانشیار

شیمی تجزیه

m-ramezani@iau-arak.ac.ir

mramezani44@gmail.com

۲۱

دکترحسین ملک حسینی

مربی

شیمی کاربردی

h-malekhosseini@iau-arak.ac.ir

malek11@gmail.com

۲۲

دکتراعظم مرجانی

دانشیار

شیمی کاربردی

a-marjani@iau-arak.ac.ir

marjani.chemistry@gmail com

۲۳

دکتر طاهره مومنی اصفهانی

استادیار

شیمی تجزیه

f.momeni@iau-arak.ac.ir

۲۴

دکتر یوسف فضلی

استادیار

شیمی کاربردی

y-fazli@iau-arak.ac.ir

you.fazli@yahoo.com

۲۵

دکتر علی فرقانی ها

استادیار

شیمی آلی

a-forghaniha@iau-arak.ac.ir

aliforghaniha@yahoo.com

۲۶

دکتر محمد علیمرادی

استادیار

شیمی تجزیه

a-alimoradi@iau-arak.ac.ir

alimoradi599@gmail .com

۲۷

دکتر کاظم مهانپور

استادیار

شیمی کاربردی

k-mahanpoor@iau-arak.ac.ir

k.mahanpoor@gmail.com

۲۸

دکتر محمد صادقی

دانشیار

شیمی آلی

m-sadeghi@iau-arak.ac.ir

msadeghi_77@yahoo.com

۲۹

دکتر فریده کشاورز رضائی

استادیار

شیمی فیزیک

f-rezaei@iau-arak.ac.ir

۳۰

دکتر هوشنگ اتابکی

استادیار

شیمی فیزیک

h-atabaki@iau-arak.ac.ir

atabakyh@yahoo.com

۳۱

دکتر آتیسا یزدانی پور

استادیار

شیمی آلی

a-yazdanipour@iau-arak.ac.ir

۳۲

دکتر ابوالفضل صوفی

مربی

شیمی معدنی

a-soufi@iau-arak.ac.ir

۳۳

دکتر ناهید قاسمی

دانشیار

شیمی کاربردی

n-ghasemi@iau-arak.ac.ir

۳۴

دکتر پروانه جعفری

استادیار

میکروبیولوژی

p-jafari@iau-arak.ac.ir

۳۵

دکتر ندا اکبری

استادیار

میکروبیولوژی

n-akbari@iau-arak.ac.ir

akbari.ne@gmail .com

۳۶

دکتر سعید طهماسبی

مربی

فیزیولوژی جانوری

s-tahmasebi@iau-arak.ac.ir

seetahmasebi@gmail .com

۳۷

دکتر حمیدرضا مهاجرانی

استادیار

فیزیولوژی جانوری

hr-mohajerani@iau-arak.ac.ir

mohajeranihr@gmail .com

۳۸

دکتر شیما چهرئی

استادیار

فیزیولوژی جانوری

sh-chehreii@iau-arak.ac.ir

۳۹

دکتر امیر غفارجباری

استادیار

قارچ شناسی

a-ghafar@iau-arak.ac.ir

amiraryan1347@gmail com

۴۰

دکتر بهروز شجاعی سعدی

مربی

میکروبیولوژی

b-shojaee@iau-arak.ac.ir

shojaee_sadi@yahoo.com

۴۱

دکتر زهره جعفری

استادیار

زیست شناسی گیاهی

z-jafari@iau-arak.ac.ir

jafarizihreh264@gmail.com

۴۲

دکتر زهرا داراب

مربی

زیست شناسی گیاهی

z-darab@iau-arak.ac.ir

zh_darab@yahoo.com

۴۳

دکترحسینعلی زرنگارپور

استادیار

زیست شناسی گیاهی

h-zarnegarpour@iau-arak.ac.ir

dr.zarnegar110@gmail.com

۴۴

دکتر حسین بصیری

استادیار

زیست شناسی سلولی

hosseinbasiri@yahoo.com