گروه شیمی

مدیر گروه:

نام و نام خانوادگی: دکتر اعظم مرجانی

مرتبه علمی: دانشیار پایه 19

 

سوابق آموزشی:

کارشناسی: شیمی کاربردی - دانشگاه صنعتی اصفهان

کارشناسی ارشد: شیمی کاربردی - دانشگاه آزاد اسلامی اراک

دکتری:  شیمی کاربردی - دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

 

سوابق پژوهشی:

تعداد مقالات (WOS):   80 مقاله

تعداد مقالات (ISI-Listed):   10 مقاله

تعداد مقالات علمی-پژوهشی: 10 مقاله

تعداد طرح های پژوهشی خاتمه یافته: 11 طرح

تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های ملی و منطقه ای: 90 مقاله

تعداد ثبت اختراع : 3 اختراع

تعداد کتاب تالیف و ترجمه : 4 کتاب

سوابق اجرایی:

- مدیر گروه شیمی در مقاطع کارشناسی و ارشد و دکتری

- رئیس دانشکده علوم پایه