گروه زیست شناسی

مدیر گروه:

نام و نام خانوادگی : دکتر بهروز  شجاعی سعدی

مرتبه علمی : مربی 

سوابق آموزشی:

کارشناسی : میکروبیولوژی

کارشناسی ارشد : میکروبیولوژی

دکتری تخصصی : قارچ شناسی

سوابق پژوهشی:

تعداد مقالات علمی - پژوهشی : 15

تعداد طرح های پژوهشی خاتمه یافته:  5

تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های ملی و منطقه ای:  10

سوابق اجرایی:

1- مدیر گروه زیست شناسی 15 سال

2- مدیر گروه علوم آزمایشگاهی 8 سال

3- معاونت دانشکده علوم پایه 2 سال

4- عضو شورای فرهنگی دانشکده علوم پایه 2 سال

5- مسئول بسیج اساتید دانشکده علوم پایه 3 سال

6- مدیر آزمایشگاه بیمارستان امام سجاد آشتیان 2 سال

7 - مدیر گروه زیست شناسی واحد آشتیان 2 سال