گروه زیست شناسی

نام: حمیدرضا                                                                                                                                                 

نام خانوادگی: مهاجرانی    

مرتبه علمی : استادیار

   

سوابق آموزشی

کارشناسی : 

کارشناسی ارشد : 

دکتری تخصصی : 

سوابق پژوهشی

تعداد مقالات علمی - پژوهشی : 

تعداد طرح های پژوهشی خاتمه یافته:  

تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های ملی و منطقه ای:  

 

سوابق اجرایی