گروه کارشناسی ارشد و دکتری زیست شناسی

     گروه کارشناسی ارشد و دکتری زیست شناسی                                                                                                           

     

نام ونام خانوادگی : دکتر حمیدرضا مهاجرانی

مرتبه علمی : استادیار

 

 سوابق آموزشی 

کارشناسی زیست شناسی ، دانشگاه شیراز

کارشناسی ارشد : فیزیولوژی پزشکی ، دانشگاه تربیت مدرس

دکتری تخصصی : زیست شناسی گرایش فیزیولوژی جانوری ، دانشگاه علوم تحقیقات تهران

 

 سوابق پژوهشی 

تعداد مقالات:3 (ISI)

تعداد مقالات علمی - پژوهشی :12

تعداد کتاب تالیف و ترجمه :1

تعداد طرح های پژوهشی خاتمه یافته : 10 طرح مجری

تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های ملی و منطقه ای :7

تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانسهای بین المللی : 2

 

 سوابق اجرایی 

مدیر انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

معاون دانشجویی علوم تحقیقات اراک