لیست تلفن دانشکده

 

لیست تلفن کارکنان دانشکده علوم پایه

 

پست سازمانی / سمت

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن مستقیم

ریاست دانشکده

خانم دکتر اعظم مرجانی

33412590

دفتر ریاست دانشکده

آقای غلامرضا کمانی

33412591

رئیس اداره آموزش و پژوهش

آقای حامد مهاجرانی

33412592

مسئول ثبت نام و برنامه ریزی

آقای مجید حسین زاده

33412593

مسئول امتحانات و ثبت نمرات

آقای محسن ملک

33412594

دفتر هماهنگی

آقای عبدالحسین صحرائی

33412595

کارشناس آموزش و پژوهش

خانم شهلا باقری

33412596

کارشناس آموزش و پژوهش

خانم دکتر زهرا احمری

33412597

مدیر گروه ریاضی و آمار

آقای دکتر ابوالفضل سعیدی فر

33412600

کارشناس آموزش و پژوهش

آقای موسی حیدری

33412601

مدیر گروه شیمی

آقای دکتر مجید رمضانی

33412602

کارشناس گروه شیمی

خانم رزیتا ناطوری

33412603

مسئول تحصیلات تکمیلی

آقای علی اصغر صفر آبادی

33412604

مدیر گروه زیست شناسی

آقای دکتر حمیدرضا مهاجرانی

33412605

کارشناس گروه زیست شناسی

خانم اشرف مظاهری

33412607

مسئول امور مالی

آقای ناصر محمدی

33412542