لیست تلفن دانشکده

 

لیست تلفن کارکنان دانشکده علوم پایه

 

پست سازمانی / سمت

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن مستقیم

ریاست دانشکده

خانم دکتر اعظم مرجانی

33412590

دفتر ریاست دانشکده

آقای غلامرضا کمانی

33412591

رئیس اداره آموزش و پژوهش

آقای حامد مهاجرانی

33412592

مسئول ثبت نام و برنامه ریزی

آقای علی اصغر صفر آبادی

33412593

مسئول امتحانات و ثبت نمرات

آقای محسن ملک

33412594

دفتر هماهنگی

آقای موسی حیدری

33412595

کارشناس آموزش و پژوهش

خانم شهلا باقری

33412613

کارشناس آموزش و پژوهش

خانم دکتر زهرا احمری

33412597

 مدیر گروه ریاضی ،آمار،فیزیک و علوم کامپیوتر

آقای دکتر غلامرضا حیدری جونقانی

33412600

مسئول فرهنگی

خانم فاطمه مجلسی منش

33412613

مدیر گروه شیمی

خانم دکتراعظم مرجانی

33412602

کارشناس گروه شیمی

خانم رزیتا ناطوری

33412603

کارشناس گروه ریاضی ، آمار، فیزیک و علوم کامپوتر

آقای موسی حیدری

33412595

مدیر گروه زیست شناسی

آقای دکتربهروز شجاعی سعدی

33412605

کارشناس گروه زیست شناسی

خانم اشرف مظاهری

33412607

مسئول امور مالی

آقای ناصر محمدی

33412542