لیست تلفن دانشکده

 

لیست تلفن کارکنان دانشکده علوم پایه

 

پست سازمانی / سمت

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن مستقیم

ریاست دانشکده

خانم دکتر اعظم مرجانی

33412590

دفتر ریاست دانشکده

آقای غلامرضا کمانی

33412591

رئیس اداره آموزش و پژوهش

آقای علی اصغر صفرآبادی

33412592

مسئول ثبت نام و برنامه ریزی

آقای غلامرضا کمانی

33412591

مسئول امتحانات و ثبت نمرات

خانم رزیتا ناطوری

33412603

دفتر هماهنگی

آقای موسی حیدری

33412595

کارشناس آموزش و پژوهش

خانم فاطمه مجلسی منش

33412594

کارشناس آموزش و پژوهش

خانم دکتر زهرا احمری

33412597

 مدیر گروه ریاضی ،آمار،فیزیک و علوم کامپیوتر

آقای دکتر غلامرضا حیدری جونقانی

33412600

مسئول فرهنگی

خانم فاطمه مجلسی منش

33412594

مدیر گروه شیمی

خانم دکتراعظم مرجانی

33412603

کارشناس گروه شیمی

خانم رزیتا ناطوری

33412603

کارشناس گروه ریاضی ، آمار، فیزیک و علوم کامپوتر

آقای موسی حیدری

33412595

مدیر گروه زیست شناسی

آقای دکتربهروز شجاعی سعدی

33412605

کارشناس گروه زیست شناسی

خانم اشرف مظاهری

33412607

مسئول امور مالی

آقای علی چراغی

33412308