لیست تلفن دانشکده

 

لیست تلفن دانشکده علوم پایه

جهـت بــرقـراری  ارتبــاط تلــفنی مستقیــم کافی است به ابتـدای هــر یک از شمـاره‌هــای داخلی زیر شمــاره 3341 اضافه فرمایید.

پست سازمانی / سمت

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

ریاست دانشکده

آقای دکتر علی منصوری

2590

دفتر ریاست دانشکده

آقای عبدالحسین صحرائی

2591

رئیس اداره آموزش و پژوهش

آقای حامد مهاجرانی

2592

مسئول ثبت نام و برنامه ریزی

آقای مجید حسین زاده

2593

مسئول امتحانات و ثبت نمرات

آقای محسن ملک

2594

دفتر هماهنگی

آقای عبدالحسین صحرائی

2595

کارشناس آموزش و پژوهش

خانم شهلا باقری

2596

کارشناس آموزش و پژوهش

خانم دکتر زهرا احمری

2597

مدیر گروه ریاضی و آمار

آقای دکتر ابوالفضل سعیدی فر

2600

کارشناس آموزش و پژوهش

آقای موسی حیدری

2601

مدیر گروه شیمی

آقای دکتر مجید رمضانی

2602

کارشناس گروه شیمی

خانم رزیتا ناطوری

2603

مسئول تحصیلات تکمیلی

آقای علی اصغر صفر آبادی

2604

مدیر گروه زیست شناسی

آقای دکتر بهروز شجاعی سعدی

2605

مدیر گروه  تحصیلات تکمیلی زیست شناسی

آقای دکتر حمیدرضا مهاجرانی

2606

کارشناس گروه زیست شناسی

خانم اشرف مظاهری

2607

مسئول امور مالی

آقای صادق اصغرپور

2542